Jaarverslag Dorpsbelang Makkinga 2014

 

Algemeen

Evenals in voorgaande jaren heeft Dorpsbelang zich ook in het jaar 2014 met veel zaken bezig gehouden.  Zo kunnen wij noemen: toekomstvisie  basisscholen, toekomstvisie sport- en welzijnsaccommodaties, het voorzieningenniveau in Makkinga, de aanleg van de nieuwe weg 381, het crossterrein in Makkinga  en het nieuwe WMO-beleid.

Het overleg met de gemeente Ooststellingwerf verliep constructief en op plezierige wijze.
Iedere maand werd er door Dorpsbelang een vergadering gehouden. Naast deze vergaderingen  van Dorpsbelang vonden er ook diverse overleggen plaats met o.a. de andere Plaatselijke belangen in de gemeente (het zgn. OPO-overleg). In dat overleg komen verschillende onderwerpen aan de orde, die spelen in de gemeente en waarbij de plaatselijke belangen een rol vervullen.

 

Vlomarkt
De vlomarkt,  die in de maanden van maart t/m oktober wordt gehouden met assistentie van veel vrijwilligers, is niet meer weg te denken in ons dorp Makkinga. Als mijlpaal te noemen, het 40 jarig bestaan van de markt in het jaar 2014. Aan dit feit is op gepaste wijze aandacht besteed.
De vlomarkt maakt het mogelijk om bepaalde zaken financieel  te ondersteunen.  Door belanghebbende organisaties zijn daartoe ook verzoeken aan Dorpsbelang gedaan en veel van die verzoeken zijn gehonoreerd.

 

Bestuur
Vanwege verhuizing naar Oosterwolde heeft Wiebe Veenstra in 2014 afscheid genomen als bestuurslid. In het bestuur heeft vervolgens zitting genomen Lammie Kragt. Het bestuur bestond gedurende het jaar 2014 uit zes personen .

 

Overige zaken
Voor wat betreft de gebiedsagenda tussen “de Tjonger en de Lende”  zijn er in het jaar 2014 weinig vorderingen gemaakt .  Wel  was er steeds  terugkoppeling met de plaatselijke belangen in het OPO-overleg. Het is de opzet om voor alle vier gebiedsagenda’s in de gemeente Ooststellingwerf uitvoeringsplannen op te stellen. Dit zal in nauw overleg met de betrokken plaatselijke belangen plaatsvinden.

Toch nog vrij plotseling is de supermarkt in Makkinga leeg komen te staan.  Toch wel een verlies voor het dorp. Er zijn nu plannen om op de huidige plaats van de winkel voor starters op de woningmarkt een viertal appartementen te bouwen.  Dorpsbelang zal de ontwikkelingen hiervan volgen.

Een groep mensen “Vitaal Makkinga” heeft in het jaar 2014 door het houden van een bijeenkomst diverse initiatieven ondernomen om een aantal onderwerpen met de inwoners bespreekbaar te maken met de bedoeling om te komen tot concrete ontwikkelingen. Hierbij moet worden gedacht aan onderwerpen op het terrein van: Jeugd/senioeren/welzijnswerk/sport, energie, de dorpstuinderij, voorzieningen/sociale ondernemingen en cultuur/evenementen. De bijeenkomst in 2014 zal ook in de komende jaren een vervolg krijgen. Met het bestuur van Dorpsbelang vindt op gezette tijden terugkoppeling plaats.

 

Dank aan alle vrijwilligers
Tot slot willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet op verschillende terreinen in het afgelopen jaar. Zonder hen was het allemaal niet gelukt.

 

Jan Wester,
secretaris