Uitnodiging jaarvergadering Dorpsbelang Makkinga

Welkom allen op dinsdag 26 maart 2024 aanvang 20.00 uur.   

Plaats:
Kantine Grietenijhûs
Oosterhuisweg 3, 8423 TG Makkinga

 

AGENDA:

 1. Opening en welkom door voorzitter Lammie Kragt
 2. Mededelingen voorzitter
 3. Stichting Hartveilig Ooststellingwerf: Vertelt over het belang van AED s en plannen voor nog een AED op het Bûterheideveld
 4. Update woningbouw Muldersveld door Lies Siegersma en Klaas Prins (gemeente)

Pauze

 1. Notulen jaarvergadering 30 maart 2023
 2. Jaarverslag 2023
 3. Ingekomen stukken
 4. Financieel verslag door de penningmeester
 5. Verslag kascommissie (Ietje Zwaga en Kitty Snel) en verkiezing kascommissie.
 6. Bestuursverkiezing: Lammie is aftredend en niet herkiesbaar.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

  Namens bestuur Dorpsbelang Makkinga
  De voorzitter,
  L.Kragt

   

  Link naar het jaarverslag 2023