Jaarverslag 2023 Dorpsbelang Makkinga

30 maart 2023-26 maart 2024

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Lammie Kragt – voorzitter, OPO en MOLEN overleg, omgevingsvisie, contact vrijwilligers, contacten gemeente.

Reny Driessens – secretaris, Werkgroep Mittelkaander, contacten vrijwilligers, contacten gemeente

Anneke Kromkamp – bloembakken, contacten buitendienst, werkgroep verkeer

Jan Zwaga – vlomarkt, hertenkamp, aanvraag subsidies

Anouska Harms – ledenadministratie, beheer website en facebook

Jan Visser – penningmeester, vlomarkt, contact vrijwilligers

Sandra Smink – vice voorzitter, OPO en MOLEN overleg, rooster van aftreden

Arno Otten – oud papier, Dr. Poolbosch, hand en span diensten

 

In het afgelopen jaar hebben we 11 maal vergaderd, aan de orde kwamen o.a.

De Vlomarkt:

Wij zijn met onze vrijwilligers altijd actief om onze vlomarkt aantrekkelijk te maken voor bezoekers en standhouders. Gelukkig krijgen we van zowel bezoekers en standhouders positieve reacties, o.a. leuke gezellige markt, mooie spullen.

Alhoewel de toekomst onzeker is, is het zeker de bedoeling dat de Vlomarkt doorgaat.

Er wordt gewerkt aan punten ter verbetering

  • Het moet duidelijk zijn waar geparkeerd kan worden (dat is bij de molen).
  • Een mogelijkheid zoeken (hekwerk, toezicht) om parkeren van bezoekers aan de markt in de Mr. Bergsmastraat / Oosterhuisweg te blokkeren.
  • Toegang van de Mr. Bergsmastraat voor bewoners wel blijven garanderen.

En is er veel aangepast: banner op de Brink en aanduidingsbord begin van de markt.

Het organiseren en regelen moet financieel wel iets opleveren. De inkomsten zijn de laatste jaren steeds achteruit gegaan. In 2023 hebben we gekozen om de onkosten van de media wat te drukken. Dit had tot gevolg dat we meer inkomsten hebben gehad dan in 2022. We gaan er voor om 2024 goede markten te draaien en we evalueren eind oktober 2024 weer.

We draaien nu met een kleine groep vrijwilligers. Graag zouden we meer vrijwilligers betrekken bij de markt. Dus grijp je kans en meld je aan! Het is een leuke activiteit met een gezellige groep mensen!

Het bezoeken van nieuwe inwoners:

Dorpsbelang en de werkgoep Mittelkaander hebben in het voorjaar voor de derde keer de nieuwe inwoners welkom geheten en uitgenodigd om in het dorpshuis samen te komen voor een kennismaking met elkaar. Na het nuttigen van thee/koffie met iets lekkers kon men een ronde maken door Makkinga. Molen, Kerk en School werden bezocht en op de verschillende locaties werd een rondleiding gegeven en konden er vragen gesteld worden. In het dorpshuis vertelden de voorzitters van Dorpsbelang en Dorpshuis over wat het DB en een dorpshuis betekenen voor ons dorp. Na afloop werd er soep met broodjes geserveerd in de kantine van het dorpshuis. Veel nieuwe inwoners hebben hier aan meegedaan, er is veel gepraat en een aantal bewoners zijn enthousiast geworden en als vrijwilligers aan de slag gegaan met activiteiten in het dorp.

Hertenkamp:

Gelukkig zijn we zeker dat het hertenkamp mag blijven bestaan. Het voeren van de dieren door vrijwilligers verloopt prima. Helaas is Jacob Schurer onze vaste verzorger overleden. Jacob heeft Dorpsbelang een mooi bedrag nagelaten. Wij als DB zullen een boom ter nagedachtenis van Jacob bij het hertenkamp planten.

Vrijwilligers:

Onze vrijwilligers zijn de drijvende krachten voor Dorpsbelang. De vlomarkt kan bv niet gehouden worden als deze mensen er niet zijn. Ook herstel- en onderhoudswerkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers.

26 november 2023 was onze jaarlijkse vrijwilligersavond. We hebben genoten van een heerlijke Chinese maaltijd en gezellig bijgepraat.

Verkeersituatie Wemeweg:

Dit wordt t.z.t. opgepakt met de verkeersaansluiting Muldersveld.

Woningbouw:

Gelukkig is er groen licht voor de nieuwbouw op het Muldersveld.

25 oktober 2023 was er een voorlichtingavond van de gemeente voor heel Makkinga. Er waren meer dan 80 aanwezigen. Een ieder kreeg gelegenheid voor inbreng en het stellen van vragen. Het was een positieve avond.

Gids Makkinga (sociale kaart):

Deze gids staat op de site en wordt 1 of 2 keer per jaar aangepast. Hier kunt u info vinden over activiteiten die er in en om Makkinga zijn.

De overlegstructuren:

Het regio overleg MOLEN: Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Elsloo, Nijeberkoop en het OPO: Overleg Plaatselijke Belangen Ooststellingwerf met de gemeente, is geweest op 1 februari 2024.

Dr. Poolbosch:

Door de inzet van veel vrijwilligers is een deel van het Dr. Poolbosch behoorlijk opgeschoond. Er is veel gebeurd en hard gewerkt. Ook het stenen bankje (monument) is gerestaureerd. Dit voorjaar 2024 zou er verder worden gegaan met het onderhoud. Dat staat nu even stil, want helaas meldde de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing: de omgevingsdienst van Friesland, ingesteld door de Friese gemeenten) ons dat er een illegale kapmelding was gedaan. Dorpsbelang heeft daarop contact opgenomen met de toezichthouder wet natuurbescherming FUMO. Uit dit overleg kwam dat wij nu niet verder mogen met het opschonen/onderhoud van het bos. De gemeente had ons moeten wijzen op de aanvraag van een kapvergunning bij de provincie. Dit omdat het buiten de bebouwde kom ligt en vanwege de grootte van het perceel (zorgplicht wet en natuurbescherming). Intussen was er wel een rapportje door de FUMO opgemaakt betreffende illegale kap in het Dr. Poolbosch, tegelijk snapte deze toezichthouder dat wij ter goede trouw gehandeld hebben na overleg en afstemming met de gemeente.

U kunt ons volgen via Facebook, de Kermobri, en op www.dorpmakkinga.nl

 

Reny Driessens, secretaris