De Ledenvergadering Dorpsbelang Makkinga op:
Donderdag 26 maart 2020 GAAT NIET DOOR!

Plaats: Dorpshuis, Zaal 2 (KANTINE)
Oosterhuisweg 3
8423 TG Makkinga

AGENDA:
1. Opening en welkom door voorzitter Kees Gorter.
2. Mededelingen voorzitter
3. Gelegenheid tot het stellen  van vragen aan leden van het Gemeente bestuur / fractie leden.
4. Ingekomen stukken.
5. Notulen jaarvergadering 21 maart 2019.
6. Jaarverslag 2019.
7. Financieel verslag door Hotze Punter.
8. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie.
9. Bestuursverkiezing: Anneke Koopstra en Reny Driessens zijn aftredend en herkiesbaar. Uitbreiding bestuur: Verkiesbaar zijn Jan Visser en Anouska Harms. Tegenkandidaten kunnen zich opgeven een uur voor de vergadering bij Kees Gorter 06 20921122                           

Pauze
10. Boeren zoals de natuur het bedoeld, is een schitterende manier om een boerderij te leiden. Spreker Jaring Brunia wil graag naast het zelf zo natuurlijk mogelijk te willen boeren, ook andere boeren en burgers inspireren
11. Rondvraag
12. Sluiting
Namens bestuur dorpsbelang.  De voorzitter, K. Gorter

Ledenvergadering Dorpsbelang Makkinga
Donderdag 21 maart 2019 aanvang 20.00 uur.
Plaats: Dorpshuis, Zaal 2 (KANTINE)
Oosterhuisweg 3 8423 TG Makkinga

CONCEPT Notulen
1. Opening en welkom door voorzitter Kees Gorter. Kees heet 41 personen welkom. Een speciaal woord van welkom voor onze buurtagent Filip Bahlmann en de mensen van de  basisschool en de leden van de diverse fracties.
* Arie ten Blanken vertelt over de energie coöperatie. Hij legt zonnepanelen op zijn stal. Deze kunnen gehuurd worden door mensen met dezelfde postcode. Mensen die interesse hebben kunnen contact opnemen met Arie of met Dorpsbelang.
2. Ingekomen stukken. Geen ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 11 april 2018. Goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2018. Goedgekeurd
5. Financieel verslag door Hotze Punter. Hotze licht het verslag toe. Veel subsidie gelden binnen gekregen. Ook hebben we veel verenigingen blij gemaakt met een bijdrage. Saldo: lopend €400,65 en spaarrekening €9001,06.
6. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie. Ietje Zwaga heeft samen met Wiebe Koopmans de kas goedgekeurd. Wiebe is aftredend. Ignas Minnema  wordt gekozen in de kascommissie.
7. Bestuursverkiezing: Lammie Kragt is aftredend en herkiesbaar. Lammie wordt unaniem herkozen.
8. Wat leeft er in ons dorp. Wat vinden wij als inwoners belangrijk! Kees legt uit wat de bedoeling is. Er worden in groepen vragen beantwoord. Hieronder vindt u de vragen en antwoorden.

1. Wat mist u tijdens een wandeling rond Makkinga?
-Vuilnisbakken
-Een schelpenpad/wandelpad langs de Balkweg, zodat je veiliger door de polder kunt wandelen. 
-Betere toegankelijkheid voor kinderwagens en betere aansluiting
-Beter onderhoud bospercelen.
-Terras voor koffie en gebak
-Nieuwe schelpen op alle paden en hiervoor subsidie aanvragen
-Bankje voor de ijsbaan is verdwenen.
-Wandelpad achterlangs de Wiek, bosje naar Kuinderweg.
-Bello’s plaatsen in buitengebied.

2. Hoe ‘trek’ je mensen over de drempel om deel te nemen aan het ‘dorpsleven’?
-Door mensen persoonlijk te benaderen kun je mensen over de streep trekken/Buurman en buurvrouw mee vragen naar een activiteit. Een berichtje in de Kermobri alleen werkt vaak niet, mensen willen persoonlijk benaderd worden.
-Geld beschikbaar stellen om buurtschappen activiteiten te laten organiseren.
-Dansavond voor liefhebbers ( stijldansen).

3. Wat mist u tijdens het fietsen in de omgeving van Makkinga?
-Een schoon fietspad langs de Tjonger (veel schapenstront)
-Een fietspad langs de Balkweg richting Tjongerfietspad.
-Fietspad langs de Bercoperweg richting Prikkedam.
-Oplaadpunt voor elektrische fietsen
-Terras
-Nieuwe bewoners aantrekken 

4. Welke verbeterpunten zijn er in/of rond Makkinga betreffende de verkeerssituatie(s)?
-Verkeer afremmen
-Melden sluiproutes bij navigatie
-Gaten dichten langs de toegangswegen
-Bermen Bûterheideveld
-Zeer gevaarlijke palen op Wemeweg (gevaar voor motorrijders). Palen verwijderen.
-Lyclamaweg: gevaarlijk punt/oversteek waar fietsers moeten aansluiten op fietspad
-Zebrapad plaatsen op Wemeweg en Lyclamaweg.
-De wegversmalling in de bebouwde kom is goed.
-Waarschuwingslichten op de Brink als de school uitgaat.
-Snelheidcontrole
-Te veel sluipverkeer langs Balkweg

5. Vindt u dat er genoeg georganiseerd wordt in ons dorp
-Er wordt redelijk veel georganiseerd
-Het eten in het dorpshuis is gezellig, zou best iedere maand kunnen
-Een of twee keer in de winter een bingo avond organiseren

6. Heeft u nog ideeën om de Vlomarkt aantrekkelijker te maken?
-Terras voorkant bij het dorpshuis/Bij slechtweer grote zaal dorpshuis open tijdens de markt. Meer afwisseling in horeca/ mededelingenbord met versnaperingen voor dorpshuis moet beter zichtbaar zijn
-Markt centreren
-Lokale ondernemers zich laten presenteren
-Studenten NHL onderzoek laten doen naar nieuwe mogelijkheden
-Meer afwisseling in horeca/ mededelingenbord met versnaperingen voor dorpshuis moet beter zichtbaar zijn/
-Marktkooplui met nieuw spul weren, hoort niet bij de vlomarkt
-Geen open ruimtes tussen de verkopers laten
-Misschien af en toe entertainment of thema gerichte markt.
-Nog meer gebruik social media
-Aanprijzen producten

7.Hoe kunnen we de jeugd/jongeren beter bij het dorp(sleven) betrekken?
-Jongeren betrekken bij vrijwilligerscentrale
-Waarom een Scala bus in het dorp terwijl er in het Grietenijhûs een plek voor de jeugd is. Geef het geld van de kosten van de bus maar aan het Haventje/jeugdhonk.
-Bij toneel zie je ook meer jongeren in het publiek omdat de acteurs ook weer jonger zijn
-Jongeren mee laten doen/denken in het dorpsbelang

8.Heeft u nog ideeën of tips?
-i.v.m. aanleg glasvezel gedeelte van de bermen inzaaien met bijenmengsel
-Vrijwilligerscentrale ( jong en oud betrekken)
-Project lichtfestijn medewerking studenten en jongeren uit het dorp+muziek en kunst
-Beter openbaar veevoer, meer bussen per dag.
-Blikvangers langs de wegen
-Huisvesting voor jongeren/ te weinig woningen

Pauze
9. Mededelingen voorzitter: Eerst heet Kees Wethouder Jongsma en Wethouder Verhagen welkom.
*Regio overleg MOLEN (Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Elsloo, Nijeberkoop), aan de orde zijn geweest : snelheid, verkeersveiligheid o.a. Wemeweg en Bercoperweg/Grindweg*
*Glasvezel: Kees is blij dat er glasvezel komt, maar zou dit ook nog heel graag in het dorp zien gebeuren. Hij stimuleert de dorpsbewoners om zich als nog aan te melden.
* Kunstwerk Peter Hiemstra.  Monument De Eendracht is in vervallen staat. Er zal een nieuw monument moeten komen, Peter Hiemstra heeft een nieuw ontwerp gemaakt. De kosten worden geraamd op 18.000 euro. De Gemeente heeft een bedrag van 7500 euro gereserveerd, wij als Dorpsbelang gaan subsidies aanvragen voor dit mooie monument.
* Hertenkamp : Er worden nog meer struiken , fruitbomen, heesters en bloeiende planten om het kamp geplaatst. Heeft u nog struiken etc. over, graag aanleveren

* Gelegenheid tot het stellen  van vragen aan leden van het Gemeente bestuur / fractie leden.
*Wethouder Jongsma: Openbaarvervoer wordt opnieuw aanbesteed. Hier wordt heel druk over nagedacht. Denk op aansluitingen bus, trein. Op hoofdroutes komt meer openbaar vervoer. Jeugd maakt het meest gebruik van het openbaarvervoer. Oosterwolde busstation hierdoor zal ook de fietsstalling moeten worden aangepast. Nieuwe plek komt ook aan de orde. Glasvezel: Voortgangsgesprekken gaan door. *Dorpen glasvezel meld je aan, er is nog een mogelijkheid.  Wit gaat starten op 12 augustus. Makkinga had het hoogste percentage aanmeldingen in het buitengebied 85%
*Wethouder Verhagen: Scala bus. Dit wordt opnieuw bekeken. Er zal ook bezuinigd moeten worden. Bekijk met elkaar wat u belangrijk vindt in het dorp. Expertise van Scala jeugdwerkers kan gebruikt worden.
*Woningbouwbeleid zit op slot : Woningbouw Makkinga: Weer wordt er aangedrongen bij het gemeentebestuur om de woningbouw in Makkinga te realiseren. Jongeren willen graag wonen in Makkinga,  omdat er geen mogelijkheden zijn trekken zij naar elders. Wij liggen straks aan een vierbaansweg! Uit de vergadering blijkt dat men vindt dat hier een grote kans ligt om de krimp uit ons dorp te houden. College heeft contact met de provincie. Is er behoefte dan moet hier wat aan gebeuren. Provincie heeft het toen het minder ging afgesnoept. College zit er boven op. Esther Verhagen benoemd nog eens de goede wil om bouw in de dorpen te stimuleren. De wethouders geven aan dat zij er alles aan willen doen. Helaas hanteert de provincie nog de oude norm voor woningbouw.

10. Rondvraag:
*Bomen Buterheideveld. Worden deze nog gesnoeid? Bomen worden geschouwd. Gevaarlijke bomen worden direct zonder vergunning afgezaagd. Momenteel is er een lichte achterstand. Meldt u als u gevaar ziet (via verbeterdebuurt app, telefonisch doorgeven kan ook altijd)
*Oud papier: Makkinga heeft nog een papier container. De bijdrage van deze container gaat naar dorpsbelang. De bijdrage uit de papiercontainers thuis gaat naar de Gemeente.

11. Sluiting. Kees bedankt de leden van het College voor de toelichtingen en beantwoorden van de vragen. Ook alle aanwezigen bedankt en wel thuis.

Reny Driessens
Secretaresse Dorpsbelang Makkinga