Jaarverslag 2016
Jaarverslag dorpsbelang Makkinga, 17 maart 2016 -23 maart 2017
Het bestuur bestond uit de volgende leden:
Kees Gorter, voorzitter
Hotze Punter, penningmeester,ledenadministratie,vlomarkt
Lammie Kragt, beheerder site.
Jan Zwaga, vlomarkt
Anneke Kromkamp, lid
Reny Driessens, secretariaat, vlomarkt

Het afgelopen jaar hebben we 11 keer als bestuur vergaderd.
Punten die aan de orde kwamen zijn o.a. geweest:

  • Stand van zaken website
  • Organisatie Vlomarkt. Dit jaar hebben we 9 keer een markt georganiseerd. De weersomstandigheden waren gunstig. Aandacht is er voor lege plekken op de markt. Dit is besproken op de vrijwilligersavond en hier wordt blijvend hard aan gewerkt. Wij hebben gezocht naar nieuwe standhouders en aankomend seizoen zal er weer een groenteboer komen te staan. Onze telefonische bereikbaarheid is verbeterd en er zijn nieuwe visite kaartjes uitgedeeld. Het reglement is opgefrist en onder de standhouders verspreid en op de site gezet.
  • Bloembakken zijn het hele jaar door opnieuw gevuld met seizoenbloeiers.
  • Hertenkamp: er is een plan gemaakt en een begroting. Deze wordt nog aangepast. Indien de begroting het toelaat wordt er een speeltoestel voor jonge kinderen geplaatst. We gaan bezig met het aanvragen van subsidies.
  • Sluitingstijd evenementen o.a. tentfeest Makkinga. Hier is een oplossing gevonden waar een ieder zich in kan vinden
  • Regio overleg MOLEN (Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Elsloo, Nijeberkoop) en OPO overleg (Overkoepelend Plaatselijkbelang Overleg), aan de orde zijn o.a. geweest:* krimp in relatie tot woonvisie.* besteding eenmalige precariogelden (fonds Ooststellingwerf). *inzet caparisuren, *rubberen tegels onder speeltoestel van Brederodestraat. *Stand van zaken gebiedsteams. *Sluitingstijden evenementen.* Plantsoen onderhoud en onkruid op stoepen en wegen. *Belijning en Bermverharding.
  • Bankjes zijn opgeknapt dankzij onze vrijwilligers
  • Stichting dorpshuis kan aan de slag met de bouw.
  • Zonnepanelen in Makkinga aan de Wemeweg. N.a.v. de voorlichtingsavond op 23 november j.l. te Donkerbroek hebben we een brief gestuurd met de volgende opmerkingen: *bezwaar dat woningbouw in Makkinga 15 jaar stop gezet wordt met dit plan* We staan positief tegen over zonne-energie, maar niet op deze locatie.* Graag opbrengst energie gedeeltelijk terug zien ten gunste van ons dorp. *Graag voorlichting in eigen dorp geven, zodat een ieder op de hoogte is en de mogelijkheid heeft om te komen. GEMEENTE HEEFT in februari AANGEGEVEN dat ze op dit moment niet verder gaan met zonnepanelen in Makkinga.

Ook hebben we nog de volgende bijeenkomsten/activiteiten georganiseerd:

Vrijwilligersavond met kwis gehouden op 20 maart 2016.
1 maal op  31 oktober 2016 hebben we een evaluatie vergadering vlomarkt gehouden  met onze vrijwilligers.
N.a.v. uitnodiging receptie Dhr. Breuking Huisarts,(30 december in het dorpshuis) hebben we een bericht in de kermobri geplaatst voor een verzoek om een financiële bijdrage  over te maken voor zijn afscheid. Ook hebben we gezorgd dat er kaartjes kwamen om een bedankje  op te schrijven. Kees heeft namens de dorpsbelangen Elsloo, Nijberkoop en Makkinga de heer Breuking bedankt voor 30 jaar geweldige inzet voor zijn patiënten. Namens zijn cliënten is er een cheque aangeboden en voor Helene een grote bos bloemen.

November en december 2016 hebben we onze leden benaderd met het verzoek of de contributie via een machtiging mag lopen. Ook hebben we nieuwe inwoners een bezoek gebracht en een attentie aangeboden.(boekje 600 jaar Makkinga) en tevens gevraagd of ze lid wilden worden.
In december hebben we onze vrijwilligers verrast met een kleine attentie.

Het is een productief jaar geweest en wij willen graag zo verder gaan.
Uw inbreng en hulp wordt zeer gewaardeerd. We gaan samen voor een leefbaar, mooi en stilistisch dorp Makkinga.

Reny Driessens,
Secretaris