Jaarverslag 2019 Dorpsbelang Makkinga,
21 maart 2019 tot 26 maart 2020

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Kees Gorter: voorzitter, regio overleg/OPO
Hotze Punter: penningmeester, ledenadministratie, vlomarkt, werkgroep verkeersveiligheid
Lammie Kragt: beheerder website, regio overleg/OPO
Jan Zwaga: vlomarkt, hertenkamp
Anneke Kromkamp: lid, bloembakken
Wisse Veenstra: lid, regio overleg/OPO
Reny Driessens: secretariaat, vlomarkt, werkgroep verkeersveiligheid, Sociaal Domein.

Het afgelopen jaar hebben we 10 keer als bestuur vergaderd.
Punten die aan de orde kwamen zijn o.a. geweest:

1. Organisatie Vlomarkt
Dit jaar hebben we 9 keer een markt georganiseerd. Er is overleg geweest met Stichting Dorpshuis over gebruik Dorpshuis. Dorpshuis wil liever de vooringang niet open. Dubbele bediening i.v.m. kantine levert niet genoeg verdiensten op i.v.m. kosten bediening. Koffiebord met verwijzing naar snacks en WC, wordt zichtbaar geplaatst. Terras aan de zijkant van het dorpshuis is een mogelijkheid.
Hotze wil graag nog een jaar draaien om iemand in te werken en wil graag in 2021 stoppen. Bestuur heeft Jan Willem Visser gevraagd om de administratie vlomarkt over te nemen. Naar een nieuwe marktmeester wordt gezocht.
Er zijn nieuwe fyers gemaakt. Nummers zijn opnieuw geschilderd.
Folders samen met Molen. Hotze wil graag ook volgend jaar weer folderen in Bakkeveen. En neemt contact op met Jan van Dalen
In Makkinga is mooi spul te koop.
Nieuwe advertenties in Leeuwarder Courant en Nieuwsblad van het Noorden zijn goed zichtbaar (200 euro onkosten). Ook is er elke maand een melding in de Uitkrant. Staat nu ook in de agenda van de Nieuwe Ooststellingwerver, op Buienradar, Facebook, Waldnet, Recreatiekrant, Tip Appelscha, Griffioen.  Advertentie staat ook vermeld op de site ­en op de site www.gowiththevlo.nl
Folders op campings en horeca uitdelen
Er wordt nog gezocht naar iemand die de toiletwagen schoon wil maken. Momenteel doet Foekje Punter dit.
Aandacht blijft er voor lege plekken op de markt. Dit wordt ieder jaar besproken op de evaluatie avond met de vrijwilligers vlomarkt en hier wordt blijvend hard aan gewerkt. Helaas is de concurrentie van marktplaats etc. groot. Ook is voor 2020 weer een vergunning aangevraagd. We zijn druk aan het zoeken naar mogelijkheden om meer bezoekers naar onze markt te krijgen. Jetty Bruinsma heeft aangegeven om voor ons facebook vlomarkt up te daten.
Toch levert het organiseren van de markt ieder jaar weer een mooi bedrag op, in 2019: Netto 2500 euro.

2. Bloembakken
worden het hele jaar door gevuld met bloemen passende bij het seizoen.

3. Hertenkamp
Er is dit jaar hard gewerkt bij het hertenkamp. Er zijn “hertjes” geboren . Er is een nieuwevoerbak gekocht voor de dieren en een nieuwe tuinbank (van de MOP gekregen) geplaatst. Indien de financiën het toe laten komt er nog een hokje voor het hooi en voor de allerjongsten komt er een speelhuisje en fruitbomen.

4. Regio overleg MOLEN en OPO overleg
MOLEN: Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Elsloo, Nijeberkoop
OPO: Overleg Plaatselijke belangen Ooststellingwerf
De volgende punten zijn aan de orde geweest:
*dorpsgesprekken,
*bermonderhoud,
*snelheid wegen o.a oversteek Laagduurswoude Langedijke en Grindweg / Bercoperweg (60km),
*woningbouw: Ooststellingwerf heeft 19 woningen  toegewezen gekregen. Makkinga krijgt 0. Hoe kan dit. Gemeente heeft geen aanvraag gedaan voor Makkinga, omdat de infrastructuur hier nog niet aangelegd is. Pas 2021 doet zich weer een mogelijkheid voor (omgevingsvisie). 15 huizen voor Elsloo. Er zijn er al 9 verkocht,
*toewijzing huurwoningen,
*glasvezel: In 2020 glasvezel buitengebied definitief! In het dorp zijn er plannen om dit in 2020-2021 te realiseren.
*bello’s.
* regio agenda. Is door de Gemeente geactualiseerd. We gaan werken met overkoepelende thema’s. Voorstel om hier punten uit te kiezen en op de agenda te plaatsen. Vooroverleg voor regio en OPO. Per jaar op een dorp inzoomen.
*extra geld het fonds. Voorstel om zaden aan te vragen voor de bermen. Wisse is er mee bezig.
*kunstwerk: We gaan subsidie aanvragen voor nieuw kunstwerk plek oude melkfabriek.

5. Werkgroep Verkeerveiligheid
Wemeweg en Bercoperweg/Grindweg: Bijeenkomsten bijgewoond om samen met school en Gemeente te komen tot een plan om de snelheid in en om ons dorp te verminderen. Aanpassingen Bercoperweg en Grindweg zijn uitgevoerd. De snelheid en de maatregelen die getroffen zijn op de Wemeweg zijn nog niet optimaal. In de werkgroep wordt nog gekeken wat er nog verbeterd kan worden binnen de beperkte financiële mogelijkheden die hier voor zijn. Te hard rijden blijft het probleem. Schoolkinderen van OBS de Stelling hebben dit ook tijdens metingen in het dorp geconstateerd.

6. Sociaal Domein:
Folkert Bouma (SDM) Marlies Bouma Wiepie v/d/Zijl en Reny Driessens(DB) Als voortzetting van de Dorpsgesprekken is er voor Makkinga een eigen werkgroep (“Sociaal Domein”) opgezet. Janny Blomsma begeleidt ons vanuit de Gemeente. André Ponger (opbouwwerker Scala) geeft ons tips over hoe we zoveel mogelijk mensen bij activiteiten kunnen betrekken. Marleen van der Heijde (Scala) heeft info gegeven over “Welzijn op recept” (inzet welzijnscoach).
De werkgroep maakt zich sterk om activiteiten in het dorp te organiseren en zoveel mogelijk doelgroepen bij activiteiten te betrekken. De koffie ochtenden en activiteiten in de ontmoetingsruimte zijn hier uit voort gekomen o.a. klaverjassen, dobbelen en een cursus bridgen. Tijdens gesprekjes bij “Ite mei Durk” zijn er meer ideeën naar voren gekomen waar de werkgroep mee aan de slag gaat. Cursus koken met mannen. Film draaien in de kantine. Cursus tablet / telefoon. André Ponger heeft ook contact gehad met het Haventje (Jeugd). Behoeften worden door ons besproken en gekeken hoe we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen.
Ook de werkgroep” Mooi Makkinga” organiseert diverse activiteiten in het dorpshuis.

7. Prikkedam.  
DB heeft naar aanleiding van de situatie op de Prikkedam contact gehouden met de Wethouder Bos. Er is door ons aangegeven om een goed plan te maken voor beide partijen.
Ook hebben we nog de volgende bijeenkomsten/activiteiten georganiseerd.
Vrijwilligersavond: 24 maart 2019
Ledenvergadering: 21 maart 2019.
Op  26 oktober 2019 hebben we een evaluatie vergadering vlomarkt gehouden  met onze vrijwilligers.
In 2019 hebben we gezorgd dat de contributie binnen kwam en nieuwe inwoners  een bezoekje gebracht en verrast met het boekje 600 jaar bestaan  Makkinga. Tevens gevraagd of ze lid wilden worden.
In december hebben we onze vrijwilligers verwend met een kerstbrood en met een Tony Chocolonely kerstreep
De vrijwilligersavond 2020 zal worden gehouden op 22 maart 2020.
Uw/jullie  inbreng en hulp wordt zeer gewaardeerd.

Reny Driessens,
Secretaris