Jaarverslag Dorpsbelang 2022 Makkinga

3 mei 2022 – 30 maart 2023

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Kees Gorter: voorzitter, regio overleg/OPO, omgevingsvisie, contacten vrijwilligers

Hotze Punter: penningmeester, ledenadministratie, vlomarkt, ontacten vrijwilligers

Reny Driessens: secretariaat, werkgroep Mittelkaander

Lammie Kragt: beheerder website, rooster van aftreden/taakverdeling,  regio overleg/OPO

Jan Zwaga: vlomarkt, hertenkamp, subsidies/subsidie-aanvragen

Anneke Koopstra: dorpsbloembakken, contacten buitendienst gemeente

Jan Visser: vlomarkt, regio overleg/OPO

Anouska Harms: ledenadministratie, secretariële taken

 

In het afgelopen jaar hebben we 10 maal vergaderd.

De vrijwilligersavond is gehouden in november. Het was een feestelijke avond met een hapje, drankje en een pubquiz. De vlomarkten konden weer normaal plaats vinden.

 

De Vlomarkt:

Wij zijn met onze vrijwilligers druk bezig om onze markt weer op de kaart te zetten. Gelukkig krijgen we van zowel bezoekers en standhouders positieve reacties. Dit stimuleert ons weer om door te gaan!!!

Op de evaluatie bijeenkomst vlomarkt zijn er diverse punten naar voren gekomen om de markt weer nieuw leven in te blazen. We vinden dat de vlomarkt nog een kans verdient. De markt zet Makkinga op de kaart. Het organiseren en regelen moet financieel wel iets opleveren. De inkomsten zijn de laatste jaren steeds achteruit gegaan. We gaan er voor om 2023 goede markten te draaien en we evalueren eind oktober 2023 weer.

We draaien nu met een kleine groep vrijwilligers. Graag zouden we meer vrijwilligers betrekken bij de markt. Dus grijp je kans en meld je aan! Het is een leuke activiteit met een gezellige groep mensen!

 

Het bezoeken van nieuwe inwoners:

Dorpsbelang en de werkgoep Mittelkaander hebben in oktober 2022 voor de tweede keer de nieuwe inwoners welkom geheten en uitgenodigd om in het dorpshuis samen te komen voor een kennismaking met elkaar. Na het  nuttigen van thee/koffie met iets lekkers kon men een ronde maken door Makkinga. Molen, Kerk en School werden bezocht en op de verschillende locaties werd een rondleiding gegeven en konden er vragen gesteld worden. In het dorpshuis vertelden de voorzitters van Dorpsbelang en Dorpshuis over wat het DB en een dorpshuis betekenen voor ons dorp. Na afloop werd er soep met broodjes geserveerd in de kantine van het dorpshuis. Veel nieuwe inwoners hebben hier aan meegedaan, er is veel gepraat en een aantal bewoners zijn enthousiast geworden en als vrijwilligers aan de slag gegaan met activiteiten in het dorp.

Hertenkamp:

Er is een prachtig voerhok bij het hertenkamp geplaatst. Het voeren van de dieren door vrijwilligers verloopt prima.

Vrijwilligers:

Onze vrijwilligers zijn de drijvende krachten voor Dorpsbelang. De vlomarkt kan bv niet gehouden worden als deze mensen er niet zijn. Ook herstel- en onderhoudswerkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers. Werkzaamheden zijn o.a.:

  • plaatsen en onderhouden borden voor de vlomarkt,
  • marktmeesters, parkeerwachters en geldophalers tijdens de vlomarkt,
  • vlaggenmast bij de Brink herstellen,
  • opschonen, kappen en snoeiwerkzaamheden Dr. Poolbos,
  • het verzorgen van het hertenkamp en de herten,
  • de container in de gaten houden t.b.v. het inzamelen van oud papier,
  • bloembakken vullen en water geven,

etc. etc.

In november is er een vrijwilligersavond georganiseerd en in december kregen alle vrijwilligers een kerstbrood aangeboden als dank voor hun trouwe inzet voor het dorp.

Verkeersituatie Wemeweg: 

Dit wordt opnieuw opgepakt, daar er nu meer financiën zijn volgens de gemeente, om dit samen met de veilige schoolomgeving en andere wegen aan te pakken.

Woningbouw:

Als bestuur van Dorpsbelang Makkinga blijven we het belangrijk vinden dat er woningbouw in Makkinga komt. Dit om de leefbaarheid in het dorp op peil te houden. Er is belangstelling vanuit het dorp om zowel voor ouderen als jongeren woningen te bouwen. De jeugd wil graag een plek, zodat ze in Makkinga kunnen blijven. De Gemeente bekijkt de mogelijkheid voor woningbouw en gaat met Actium om tafel om de mogelijkheid van het bouwen van huurwoningen in Makkinga te onderzoeken.

Gids Makkinga (sociale kaart):

Deze gids staat op de site en wordt 1 of 2 keer per jaar aangepast. Hier kunt u info vinden over activiteiten die er in en om Makkinga zijn.                                                           

De overlegstructuren:

Het regio overleg MOLEN: Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Elsloo, Nijeberkoop en het OPO: Overleg Plaatselijke Belangen Ooststellingwerf met de gemeente, starten heel langzaam weer op. Op 6 Februari 2023 was ons eerst OPO overleg na de corona periode.

Dorpshuis en Dorpsbelang:

Onder andere n.a.v. een gesprek met elkaar over het opstarten van activiteiten na de corona periode, is er een centrale agenda van heel Ooststellingwerf gekomen: www.uutgoan.nl  Men kan daar een overzicht krijgen wat er zoal te beleven is in de omgeving en er als organisatie zelf activiteiten op plaatsen.

Groendorpsprofiel:

De gemeente Ooststellingwerf heeft voor alle dorpen in de gemeente een groen dorpsprofiel opgesteld. In Makkinga waren alle inwoners van het dorp uitgenodigd voor een informatieavond op maandag 28 maart 2022. Op dit moment zijn er aanpassingen, die n.a.v. deze bijeenkomst aangeven zijn, uitgevoerd.

Buslijnen:

Inspraakprocedure Busconcessie Fryslân 2024-2034.                                                  

Dorpsbelang heeft zich op het standpunt gesteld dat er goed openbaar vervoer moet blijven. Grote bussen waar (bijna) niemand inzit kan natuurlijk niet, wij hebben aangedragen dat die grote bussen mogelijk vervangen kunnen worden door kleinere bussen die aansluiten op tijden voor scholen en werk en opstappers op andere tijden, zodat er goed openbaar vervoer blijft. Verder hebben we aangedragen dat we de sneldienst Oosterwolde-Wolvega/Wolvega-Oosterwolde (bushalte bij rotonde Makkinga) zeker willen behouden voor woon-werk en scholen en voor de treinverbinding, dit is de ontsluiting naar de rest van Nederland.

Dr. Poolbos:

Door de inzet van veel vrijwilligers is het Dr. Poolbos behoorlijk opgeschoond. Er is veel gebeurd en hard gewerkt. De vrijwilligers zijn voor hun inzet beloond met het hout wat gekapt is.

 

Bezoek nieuwe College B&W aan Dorpsbelang op 16 januari 2023:

Met het nieuwe College zijn bovenstaande punten aan de orde geweest.

Ook is het onderwerp communicatie is aan de orde geweest. Het College heeft toegezegd om dit te verbeteren.

 

We hebben dit jaar hard gewerkt om de vele dingen die op ons afkomen op te pakken.

Wilt u zich ook inzetten voor ons mooie dorp, dan kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via de mail info@dorpmakkinga.nl

 

 

Reny Driessens,

secretaris